ข้อตกลงและเงื่อนไข Terms and Conditions
Muang Thai logo

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ระบบ Muang Thai Group Insurance Web Access

โดยที่ ผู้ใช้บริการได้ร้องขอรหัสผู้ใช้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เมืองไทยประกันชีวิต) เพื่อขอให้เมืองไทยประกันชีวิต สร้างรหัสผู้ใช้ระบบ Muang Thai Group Insurance Web Access (“ระบบฯ”) ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการประกันชีวิตกลุ่มด้วยตนเอง ผ่านระบบการให้บริการแบบออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ

• ความถูกต้องของข้อมูล

     เมืองไทยประกันชีวิตไม่รับรอง และไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ การปลอดจากไวรัส หรือสิ่งอันตรายอื่นใด ที่อาจมีอยู่ในข้อมูล และ/หรือ ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบฯ นี้ และเมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ใช้บริการ การระงับ หรือ การจำกัดขอบเขต หรือการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการระบบฯ นี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนได้ ตามแต่ที่เมืองไทยประกันชีวิตจักเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยเมืองไทยประกันชีวิตไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดใด อันอาจเกิดแก่ผู้ใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งสิ้น

• การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

     ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบฯ นั้นได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เมืองไทยประกันชีวิตจัดเตรียมให้แก่ผู้ใช้บริการในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยมิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อความถูกต้องก่อนนำข้อมูลไปใช้
     เมืองไทยประกันชีวิตดูแลจัดการระบบฯ นี้ในประเทศไทยเท่านั้น และมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันว่าข้อมูล ที่จัดให้มี ในระบบฯ นี้ มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากผู้ใช้บริการใช้ระบบฯ นี้จากประเทศอื่นๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น และ รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบฯ นี้เองทั้งสิ้น
     เมืองไทยประกันชีวิตสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อใด และ อย่างใดก็ได้ ตามแต่ที่เมืองไทยประกันชีวิตจักเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่เพิ่มเติมนั้นด้วย อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆทุกครั้ง
     อนึ่ง การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบฯ นี้ ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการยอมผูกพัน และ ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นแล้วทุกประการ

• ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

     เมืองไทยประกันชีวิตเป็นเจ้าของระบบฯ ภาพ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในระบบฯ นี้ อันถือเป็นกรรมสิทธิ์ สิทธิ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเมืองไทยประกันชีวิต แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำเอาระบบฯ ภาพ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ ส่วนประกอบใดๆ ในระบบฯ ของเมืองไทยประกันชีวิตนี้ ไปใช้ จัดส่ง แก้ไข ส่งต่อ ดัดแปลง ทำซ้ำ ให้ผู้อื่นใช้ ให้เช่า และ/หรือ แสวงหาผลประโยชน์ใดใด ไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใด (นอกเหนือจากการใช้บริการดังที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้) แต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเมืองไทยประกันชีวิตก่อน
     ในการใช้บริการของระบบฯนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำของตนทั้งสิ้น หากเมืองไทยประกันชีวิตได้รับความเสียหาย หรือถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนดังกล่าว และ มีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่เมืองไทยประกันชีวิต และบุคคลใดนั้น ทันทีที่ได้รับแจ้งจากเมืองไทยประกันชีวิต

• การรักษาความลับ

     ผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในระบบฯ นี้ทั้งหมด เป็นความลับ เป็นสิ่งที่มีค่า มีลิขสิทธิ์ และเป็นความลับ (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ของเมืองไทยประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ได้รับทราบจากการใช้บริการระบบฯ นี้ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากเมืองไทยประกันชีวิตก่อน หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเมืองไทยประกันชีวิตและบุคคลอื่นใด ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ